Jesteś tutaj:
Strona główna Deklaracja dostępności
Dziś jest: Czwartek, 29 Lutego 2024 r.

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji Sp. z o.o, część rekreacyjna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.koralmorawica.pl/

Data publikacji strony internetowej: przed wejściem w życie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 2. dokumenty .pdf nie są dostępne cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z plików z rozszerzeniem .pdf i .doc oraz osadzać teksty bezpośrednio
  w serwisach
 3. zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 4. nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 5. tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 6. elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Strona www.koralmorawica.pl posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. powiększanie i pomniejszanie tekstu
 2. skala szarości
 3. wysoki kontrast
 4. mapa strony
 5. negatyw
 6. jasne tło
 7. podkreślenie linków
 8. czytelna czcionka

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji Sp. z o.o. część rekreacyjna., korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://www.koralmorawica.pl/ spełnia wymagania w 88,11%.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz strony BIP prosimy
o kontakt Kryta Pływalnia “KORAL” pod adresem mailowym: plywalnia@zgkirmorawica.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 311-47-02. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać:

 • pisemnie na adres: Kryta Pływalnia “KORAL” ul. Szkolna 6, 26-026 Morawica, bądź osobiście w godzinach 7.30-15.30;
 • pocztą elektroniczną na adres: plywalnia@zgkirmorawica.pl
 • skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Krytej Pływalni “KORAL”.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej jakiegoś jej elementu. Można także zażądać zapewnienia dostępności informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie;
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi;
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji Sp. z o.o. zarządza pięcioma obiektami rekreacyjnymi:

 1. Kryta Pływalnia „KORAL” w Morawicy
 2. Hala Sportowa w Bilczy
 3. Bilcza Park w Bilczy
 4. Zalew Morawica w Morawicy
 5. Kompleks boisk w Bieleckich Młynach

Dostępność architektoniczna – Kryta Pływalnie „KORAL” w Morawicy

Kryta pływalnia „KORAL” w Morawicy, ul. Szkolna 6

Wejście na pływalnie znajduje się od strony ul. Szkolnej. Przy basenie znajduje się parking z wydzielonym jednym miejscem dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Miejsce oznaczono poziomo i pionowo (znaki D18a i T29). Do budynku prowadzą schody, po prawej stronie od wejścia do budynku ma miejsce podjazd o niskim nachyleniu dla wózków inwalidzkich.

W holu głównym pływalni znajdują się łazienki, jedna z nich jest dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Zapewniono toaletę dla osoby z niepełnosprawnością z możliwością transferu na miskę ustępową z prawej strony. Pod umywalką została zapewniona przestrzeń umożliwiająca podjechanie do niej osobie na wózku.

Na teren basenu prowadzi jedno wejście przez kasą biletową. Dalsze wejście jest zabezpieczone bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Szatnia dla osób z niepełnosprawnościami, do której wejście jest oznaczone znakami graficznymi jest w pełni dostępna dla osób na wózkach. Szatnia jest wyposażona w prysznic
z zapewnioną wolną przestrzenią do zamontowanego siedziska. Zapewniono toaletę dla osoby z niepełnosprawnością z możliwością transferu na miskę ustępową z prawej strony lub z przodu. Pod umywalką zapewniono przestrzeń umożliwiającą podjechanie do niej osobie na wózku.

W szatni dla osób z niepełnosprawnościami jest dostępny wózek z siedziskiem umożliwiającym przetransportowania osoby na wózku na hale basenową. Wjazd na teren  basenu jest możliwy przez wyprofilowaną nogomyję dezynfekującą.  Dla osób na wózkach dostępny jest basen sportowy, basen rekreacyjny oraz basen dla dzieci.

W budynku znajduje się także gabinet kosmetyczny, fryzjerski a także bufet. Do gabinetów możne podjechać osoba na wózku. Do bufetu prowadzą schody bez podjazdu. W razie potrzeby osobie niepełnosprawnej obsługa bufetu i basenu zapewni pokonanie tych schodków.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, ani pętli indukcyjnej.

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania komunikatów w druku powiększonym.

Na terenie Pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na terenie holu głównego Pływalni.

Prawo wstępu z psem asystującym. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Pomoc w poruszaniu się i funkcjonowaniu w placówce osób niewidomych lub niedowidzących świadczą pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Rekreacji Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji Sp. z o.o.  nie zapewnia obecnie możliwości skorzystania
z tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność architektoniczna – Hala Sportowa w Bilczy

Hala Sportowa w Bilczy, ul. Szkolna 1

Wejście na Halę sportową znajduje się od strony ul. Szkolnej. W bezpośrednim sąsiedztwie hali znajduje się parking z wydzielonym jednym miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Miejsce to oznaczone jest poziomo
i pionowo (znaki D18a i T29). Do budynku prowadzą jedno stopniowe schodki, po prawej wejścia do budynku ma miejsce podjazd dla wózków inwalidzkich
o niskim nachyleniu.

W holu głównym hali, tuż trzy portierni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W hali są dwie szatnie z prysznicami i toaletami dostosowanymi do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Szatnia jest wyposażona w prysznic
z zapewnioną wolną przestrzenią do zamontowanego siedziska Zapewniono także toaletę dla osoby
z niepełnosprawnością z możliwością transferu na miskę ustępową.

Na balkony z których niepełnosprawny może oglądać rozgrywki sportowe, do pomieszczeń biurowych a także do bufetu na pierwszym piętrze można wjechać windą, w której znajdują się oznaczenia alfabetem Braille’a.

W budynku nie ma innych oznaczeń w alfabecie Braille’a,  oznaczeń kontrastowych, ani pętli indukcyjnej.

Na terenie Hali obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne.

Prawo wstępu z psem asystującym. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Pomoc poruszania się i funkcjonowania w placówce osób niewidomych lub niedowidzących świadczą pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Rekreacji Sp z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji Sp z o.o. nie zapewnia obecnie możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność architektoniczna – Bilcza Park

Bilcza Park jest obiektem sportowo-rekreacyjnym o powierzchni ok. 15 hektarów
o urozmaiconej rzeźbie terenu. Parking zlokalizowany jest od strony
ul. Marmurowej. Na terenie parkingu są wyznaczone dwa miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Miejsca oznaczone są poziomo i pionowo (znakiemD18a+T29).

Alejki parkowe są szerokie z wydzielonym ciągiem pieszym i rowerowym. Takie ułożenie alejek pozwala na bezpieczne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Dostępność architektoniczna – Zalew w Morawicy

Zalew Morawica jest obiektem sportowo-rekreacyjnym o powierzchni ok. 7ha. Parking główny zlokalizowany jest od strony ul. Długiej. Jest to parking z kostki brukowej bezpośrednio połączony z alejkami. Na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczono poziomo i pionowo (znakami D18a i T29). Drugi parking (trawiasty) znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Parkowej i Spacerowej. Wzdłuż ul. Parkowej zlokalizowanych jest jeszcze kila mniejszych trawiastych parkingów. Na wszystkich parkingach, jest możliwość parkowania swobodnego.

Alejki parkowe są szerokie z wydzielonym ciągiem pieszym i rowerowym. Takie ułożenie alejek pozwala na bezpieczne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Dostępność architektoniczna – Kompleks boisk w Bieleckich Młynach

Kompleks boisk znajduje się na terenie zewnętrznym, ogrodzonym. Do boisk o nawierzchni poliuretanowej prowadzą dwie szerokie bramy. Obiekt bez barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach.

Oświadczenie sporządzono 20.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji Sp. z o.o. część rekreacyjna. 

 

 Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Statystyki odwiedzin

Dziś:455 wizyt

Wczoraj:541 wizyt

Od początku:1490768 wizyt

Współpracujemy z:

Pływalnia "KORAL" współpracuje z:

2024 Copyright Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji Sp. z o.o. · Polityka prywatności
Administracja: WebRange Projekt: Rosso
Skip to content